Jak nakupovat

Doručujeme pouze po celé ČR.

Doprava

PPL na dobírku (ZDARMA). Doručení balíku na Vaši adresu v ČR obvykle následující pracovní den při podání zásilky.

Platba dobírka.

Zboží zaplatíte přepravci při dodání, přímo na Vámi určené adrese. Možnost platit platební kartou při převzetí.

 REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnost Vita - Salina s.r.o., Baarova 626/38, 783 35 Horka nad Moravou, IČ: 28571053, DIČ: CZ28571053, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 43780 (dále jen jako „Společnost“ nebo „Prodávající“), tímto reklamačním řádem informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době (dále jen „reklamace“).

 Úvodní ustanovení

-        Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a nevztahuje se na kupní smlouvy uzavřené s podnikateli.

-        Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu www.multienzyme.cz (dále jen „e-shop“).

 Práva kupujícího z vadného plnění

-        Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné;
  2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

iii. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy;

  1. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  2. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

-        V případě, že se vada projeví v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

-        Má-li zboží vadu, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

-        Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

-        Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc zcela bez vad, vyměnit její součást, nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměření době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

-        Bude-li reklamace posouzena oprávněná, má kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

-        Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

-        Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

  1. u věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; nebo

iii. vyplývá-li to z povahy věci.

 Místo uplatnění reklamace

-      Prodávající reklamaci přijme poštou na adresu provozovny Vita-Salina, s.r.o., Polská 48a, Olomouc, 77900. Upozorňujeme, že dobírky nejsou přebírány.

-       Prodávající doporučuje vracet zboží nepoškozené a kompletní (včetně případného příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Se zbožím zašle kupující kopii dokladu o koupi.

 Podmínky a forma uplatnění reklamace

-        Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Pokud bylo zboží dle kupní smlouvy přepravováno, běží záruční doba od dodání zboží do místa určeného v objednávce, jinak od převzetí zboží kupujícím v odběrném místě.

-        Je-li na prodávané věcí, jejím obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že věc bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

-        Zjistí-li kupující vadu zboží, musí tuto skutečnost sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

  1. Elektronicky na e-mail: multienzyme@seznam.cz
  2. Písemně dopisem zaslaným na adresu provozovny nebo osobně 9,00 – 14,00 na adrese provozovny.

-        Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

-        Pro uplatnění reklamace je kupující povinen na své náklady předat prodávajícímu reklamované zboží.

-        Kupující od prodávajícího obdrží písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace zboží uplatněna, a to e-mailem uvedeným v objednávce bezprostředně po přijetí reklamace; v případě osobního uplatnění je potvrzení předáno ihned v listinné podobě – potvrzení na reklamačním protokolu.

-        Prodávající reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.